DOI: 10.1055/s-00000089

Ultraschall in der Medizin - European Journal of Ultrasound

References

Rott HD.
Ultraschalldiagnostik: Neuere Bewertung der biologischen Sicherheit.

Dt Ärztebl 1996;
93: A-1533–1537 (Heft 23)

Download Bibliographical Data

Search in: