DOI: 10.1055/s-00000062

Psychiatrische Praxis

References

Huang JZ, Han MF, Luo TD. et al.
Mental Health Survey of 230 Medical Staff in a Tertiary Infectious Disease Hospital for COVID-19.

Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2020;
38 E001
DOI: 10.3760/cma.j.cn121094-20200219-00063.

Download Bibliographical Data

Access: