Abstracts (HTML) List of Authors

Kamalboor, Hamda Ahmad

Kary, Salah Saleh

Kashkoush, Mohamed Ali

Katheri, Ola

Katib, Nedal

Kattipatanapong, Thanate

Katyal, Gaurav

Khafagy, Rana Tarek Mohamed

Khattak, Yasir

Khattak, Yasir Jamil

Khera, Pushpinder Singh

Kim, Jin Hyoung

Kim, Jong Woo

Kim, Yong Jae

Ko, Heung Kyu

Koethe, Yilun

Kohi, Maureen

Kohi, Maureen P

Koussayer, Samer

Kribs, Stewart

Kumar, K Sunil

Kumar, Vishal