Abstracts List of Authors

Agarwal, K. L.

Agaskar, R.

Agrawal, P.

Agrawal, S.

Ahamed, L.

Al-Khelaifi, M.

Almustafa, M. M.

Anand, A.

Anand, S.

Arshad, Z.

Assu, S. M.

Azimee, M. A.

Bairwa, D.

Batra, Y. K.

Bhadrinarayan, V.

Bhagat, H.

Bharadwaj, S.

Bharamagoudar, P. C.

Bharath, S.

Bharti, N.

Bhat, Dhananjaya I.

Bhatia, N.

Bhojraj, P.

Bhukal, I.

Bindra, A.

Bindu, B.

Bithal, P.

Chakrabarti, D.

Chakravarty, A.

Chari, V. R. R.

Chauhan, R.

Chelani, R.

Choudhary, A.

Chouhan, R. S.

Chui, J.

Das, B.

Davis, J.

Deepti, B. S.

Deopujari, R.

Dhingra, A.

Dhir, G.

Dholke, H.

Dua, A.

Dutta, P.

Fernandes, K.

Gainder, S.

Ganeriwal, V.

Ganesh, V.

Garg, M.

Garg, S.

Garg, V.

Gautham, N. S.

Ghosh, I.

Ghosh, N.

Gopalakrishnan, K. N.

Goraksha, S.

Goraksha, S. U.

Gosh, I.

Goyal, K.

Grover, V. K.

Gupta, D.

Gupta, P.

Gupta, S. K.

Habib, F.

Haji, F.

Hazarika, A.

Hebb, M.

Horo, P.

Hrishi, A. P.

Jain, K.

Jangra, K.

Kaloria, N.

Kamath, S.

Kapil, S.

Karmakar, A.

Katariya, P.

Kate, P.

Kaushal, A.

Khan, A.

Khandelwal, A.

Khatavkar, S.

Khosla, V. K.

Kohli, M.

Koura, M. Y.

Koyyana, S.

Kulkarni, D. K.

Kumar, N.

Kumar, P.

Kumar, S.

Kumar, V.

Lachala, S.

Lionel, K. R.

Loyal, M.

Luthra, A.

Mahajan, S.

Malik, R.

Manikandan, S.

Marajakke, S.

Masapu, D.

Mathew, P.

Maya, G.

Mehta, T.

Mitra, R.

Mittal, M.

Mohanrao, K.

Mohanty, M.

Moningi, S.

Monteiro, J.

Mukherjee, K. K.

Naik, N.

Narayan, S.

Nilima, R. M.

Nitin, M.

Oak, S.

Padhy, N.

Panda, N.

Panda, N. B.

Pandey, A. K.

Pandia, M. P.

Panigrahi, M.

Parashar, V.

Patel, D.

Pathak, V.

Patki, A.

Pillay, N.

Prashanth, Y. M.

Purohit, S.

Radhakrishna, N.

Radhakrishnan, M.

Raha, A.

Rajani, M. R.

Ramchandran, G.

Ramesh, V. J.

Rani, P.

Rath, G. P.

Raval, B.

Rayadurg, V.

Reddy, M.

Reddy, S.

Rehman, S. A.

Rodrigues, J.

Rodrigues, J. S.

Sahni, N.

Sahoo, B. K.

Salunke, P.

Samra, T.

Shah, B.

Sharma, M.

Shetty, A. N.

Siddharamesh, G.

Siddiqui, O. A.

Sikka, P.

Singh, G. P.

Singh, S.

Singla, N.

Sinha, T.

Sokhal, N.

Soni, S. L.

Soumya, M.

Sudhir, V.

Suresh, A.

Swami, A. C.

Tan, T. K.

Thakore, B.

Theerth, K.

Tiwari, M. K.

Tiwari, P.

Umamaheswara Rao, G. S.

Unnikrishnan, P.

Varun, S.

Vasavi, G.

Venkatesha, B. M.

Vimala, S.

Wankhede, B.

Wankhede, B. D.

Wilson, K. L.

Yousef, A. S.